ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 ม.ค.2566 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต 

ความคิดเห็น