กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น้ำชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 แห่ง ของจังหวัดบุรีรัมย์

documentดาวโหลด

ความคิดเห็น