นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มการออกแบบลายผ้าขาวม้า ด้วยโปรแกรมออกแบบลายผ้า

ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการยกระดับลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยนวัตกรรมออกแบบลายผ้าสู่การตลาดออนไลน์
ณ ศาลาประชาคมบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น