ร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนกระสังพิทยาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น