ทําบุญตักบาตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ในวันที่ 20 มกราคม 2566

ความคิดเห็น