นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมกิจกรรมการมัดหมี่และย้อมสีธรรมชาติ
ในโครงการยกระดับลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยนวัตกรรมออกแบบลายผ้าสู่การตลาดออนไลน์
ณ ศาลาประชาคมบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 

ความคิดเห็น