ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากสาขาวิชาภาษาไทย

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา และประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทาน มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ ก่อให้เกิดความคิดอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

   

ช่วงบ่ายมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ที่ห้องประชุมลักษณงาม  อาคาร 17 นวัตตปัญญา

ความคิดเห็น