ร่วมกิจกรรมและเป็นพิธีกรในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมายผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

ความคิดเห็น