วันที่ 10 มีนาคม 2566 เข้าร่วมอบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล หัวข้อ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนโลน์ ใน ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา

 

ความคิดเห็น