ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เข้าอบรมเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ (ล่าสุด) และการจัดทําเอกสารประกอบการสอน

ณ ห้องประชุมทานตะวัน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา

 

ความคิดเห็น