วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 เป็นวิยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนออนไลน์ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น