การปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้หนองขวาง ได้ทำการปรับปรับดินเพื่อเตรียมความพร้อมในสร้างศูนย์เรียนรู้

ความคิดเห็น