เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2566 ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งผลงานการประกวดผลงานวิจัยในครั้งนี้  นางสาวนิตยา ทิพย์อักษร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ

ความคิดเห็น