เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลางาน โครงงาน ปัญญาประดิษฐ์ AI ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ โรงเรียนกองทุนการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Inteligence(AI) และโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำการด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Inteligence(AI) ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (รูปแบบออนไลน์) โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น