อาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดบูธกิจกรรมวัน Open House เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นม.6 ของโรงเรียนต่าง ๆ

ความคิดเห็น