18 พ.ย.65 สาขาว​ิชาพลศึกษา​ร่วมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น