สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นม. 6 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในพื่นที่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ และต่างจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ข้อมูลความรู้เรื่องการศึกษาต่อ เลือกสาขา คณะที่ใช้ เพื่อสร้างอนาคต

ความคิดเห็น