ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” เพื่อเป้นการเดตรียมความพร้อมให้แ่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดอบรมในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดระยอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทาง ททท. ได้เชิญอาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร เป็นวิทยากรในงานกิจกรรมสัมมนา Workshop “How to เป็นเจ้าบ้านที่ดี New Chapters”

ความคิดเห็น