เข้าร่วมอบรมโครงการผลักดัน การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ความเป็นเลิศสู่สากล “หัวข้อ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์” วันที่ 10 มีนา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212

 

ความคิดเห็น