ออกบริการวิชาการให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และแนะแนวการศึกษาต่อ จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ โรงเรียนหนองหงส์ พิทยาคม 2 ธันวาคม 2565

โรงเรียนหนองหงส์ พิทยาคม 23 ธันวาคม 2565

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 4 มกราคม 2566

โรงเรียนพุทไธสง 5 มกราคม 2566

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 12 มกราคม 256

ความคิดเห็น