วิทยากรเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอห้วยราช และอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น