ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบคสวามเหมาะสมของรายวิชาตามแผนการเรียน (ภูมิศาสตร์สารสนเทศ) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง

ความคิดเห็น