เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรุ็ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความคิดเห็น