เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล หัวข้อ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนโลน์”
วันที่ 10 มีนาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ความคิดเห็น