วันที่ 8 มีนาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนานักวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ และการถอดบทเรียน ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ Soft Skill สู่การเป็นนักนวัตกร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในการเสวนาและถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม

ความคิดเห็น