วันที่ 18 มีนาคม 2566 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ 4 โปรเจกต์ (Project Approach) กับการพัฒนา Social Emotional Learning (SEL) วิทยากรโดย ดร. วรนาท รักสกุลไทย และคณะ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น