วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสนุกกับกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ วิทยากรโดย อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ออนไลน์)

ความคิดเห็น