วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ออนไลน์)

ความคิดเห็น