วันที่ 18 พ.ย. 2565 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรม ONSITE สู่ ONLINE ที่เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสในยุคดิจิทัล ของ รศ. ดร. สรวงพร กุศลส่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความคิดเห็น