ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น