สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ช้นปีที่ 4 ณห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ ตึก 22 วันที่ 3 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น