เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเชิงพื้นที่…คำตอบของการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
.
ร่วมรับฟัง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ เพื่อให้การทำงานระดับพื้นที่ของกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับการทำงานที่สามารถจัดการความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืน
.
บรรยายพิเศษ: ‘การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่…คำตอบของการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา’
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานอนุกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กสศ.
 

ความคิดเห็น