มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการระดับชาติและนาชาติครั้งที่ 6 “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันนี้ (6 ก.พ.66) รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ แถลงข่าวความพร้อมเตรียมจัดงานวิชาการระดับชาติและนาชาติครั้งที่ 6 “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์ศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 6 ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จะได้จัดกิจกรรมเพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ” ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ” ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา”
รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 6 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ” ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ โดยนาม ” ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา” ภายในงานมีกิจกรรมแน่นตลอดทั้งวัน โดยแต่ละกิจกรรมเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา 20 ทักษะ, การแสดงวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ, ราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน, การนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดทั้ง 3 วัน
ในวันที่ 15 ก.พ. จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ , การประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน, การประกวดและการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ และวันที่ 16 ก.พ. จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำหรับศิษย์เก่าดีเด่น 52 ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์ และการแสดงลิเก จากคณะโด่ง
ส่วนการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่เวทีราชภัฎภิรมย์ ภายมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 – 15กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป
นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจในระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ เพื่อสร้างภูมิพลังแผ่นดิน นำเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้า OTOP เข้าร่วมรับฟังแผนการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน GI พร้อมเปิดรับสมัครผู้ผลิตที่ต้องการตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ เพื่อรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการรับพื้นที่และระดับจังหวัดต่อไป
.
CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น