บริษัท Mind Merge มอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่มีศิษย์เก่า นักศึกษาไปฝึกงาน นอกจากนี้ทางบริษัทยังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น