โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ soft skills
เป็นนวัตกรสังคม “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

วันศุกร์ที่๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

ความคิดเห็น