เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้ผลิตและพัฒนาผลงานทาง วิชาการที่คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งนี้ จะมีการดําเนินโครงการเป็น ระยะๆ ทั้งสิ้น ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และประเด็นการเขียนผลงานทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น