เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่า ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา 16 รายวิชา ของคณะครุศาสตร์  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น