เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้เข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการองค์กร คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจองค์กร ปีงบประมาณ 2566 (สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566)
ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น