เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนกองทุนการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีกิจกรรมการออกแบบระบบปัญหาประดิษฐ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น