สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งาน    ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีฝึกฝนให้นักศึกษาครูมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการพูดในที่สาธารณะ และมีความเป็นเลิศด้านการผลิตสื่อ สามารถนำความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อไปปรับใช้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในอนาคตได้ ในวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น ๒ อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น