เข้าร่วมโครงการอ่าน คิด พินิจวรรณกรรม “อ่าน คิด เขียนบทกวี” วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ความคิดเห็น