ร่วมประเมินมหาวิทยาลัย ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
วันที่ 17 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  

 

ความคิดเห็น