นำเสนอในงานประชุมพิจารณาโครงการ อพ.สธ. งบ 66 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น.ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15

ความคิดเห็น