“การพัฒนาระบบคัดแยกยานพาหนะเพื่อใช้ในการออกแบบสถานที่จอดรถให้เหมาะสมด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก”
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13”
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ความคิดเห็น