ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น