เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์
ถวายพระพร ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ให้หายจากพระอาการประชวร
🎈วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม
เวลา 16.00 น. ผู้บริหาร/อาจารย์/นักศึกษา พร้อมกันที่ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
🎈กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์

ความคิดเห็น