วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วม Work Shop เรื่อง Core Teaching Practice โดยวิทยากรจาก U of Pensylvania USA เพื่อนำมาบูรณาการในรายวิชาของกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ความคิดเห็น