ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

 

ความคิดเห็น