วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
ร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.ย. ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ศิราณี จุโฑปะมา

ความคิดเห็น