วันจันทร์ที่ 7 พย 65 เวลา 10.00 – 11.00  น.

ประชุมเปิดซองประกวดราคางานปรับปรุงทางเท้าและรางระบายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ อาคาร 15 ชั้น 4

ความคิดเห็น